SMLUVNÍ PODMÍNKY ANGLICKY S PŘÍBĚHY

1. Erik Škorník - ANGLICKY S PŘÍBĚHY, IČ: 06820425, Korunní 2569/108, 101 00, Praha 10 - Vinohrady (dále jen „ANGLICKY S PŘÍBĚHY“), poskytuje služby v oblasti jazykového vzdělávání, přičemž tyto podmínky upravují smluvní vztah mezi ANGLICKY S PŘÍBĚHY a studentem jazykových kurzů nebo firemním zákazníkem a jsou pro zúčastněné strany závazné.

2. Přihlášení do kurzu. Smluvní vztah mezi ANGLICKY S PŘÍBĚHY a studentem vzniká na základě objednávky nebo přihlášky. Student může od přihlášení do kurzu odstoupit písemnou formou nebo formou emailu do uplynutí lhůty pro řádné zaplacení kurzovného uvedené v bodě 3. této smlouvy. Případ odstoupení od smlouvy po řádném zaplacení kurzovného je upraven v bodě 4. (Storno podmínky). ANGLICKY S PŘÍBĚHY má právo vyžadovat od klienta vyplnění znalostního rozřazovacího testu za účelem doporučení vhodné úrovně kurzu. ANGLICKY S PŘÍBĚHY si vyhrazuje právo nezapsat klienta do jím zvoleného kurzu, pokud odmítne vyplnění rozřazovacího testu nebo pokud výsledek testu neodpovídá úrovni klientem zvoleného kurzu.

3. Platba. a) Kurzovné je možné hradit převodem na účet anebo vkladem hotovosti na účet b) Celé kurzovné je splatné nejpozději 7 dní před zahájením kurzu. c) Číslo účtu je 1468580025/3030, do poznámky uvede plátce své jméno, studuje-li sám, nebo jméno studenta, za kterého kurzovné hradí. d) Dostane-li se student při plnění závazků z objednávky do prodlení, může po něm ANGLICKY S PŘÍBĚHY požadovat úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

4. Storno podmínky. Podmínky pro stornování zařazení do kurzu jsou následující: a) Zařazení do kurzu je možné stornovat pouze písemnou formou nebo formou emailu. b) Stornování zařazení do kurzu do zahájení výuky – storno poplatek: 50% z kurzovného. c) Stornování zařazení do kurzu po zahájení výuky – storno poplatek: plná výše kurzovného. d) ANGLICKY S PŘÍBĚHY si vyhrazuje právo na změnu v kurzech (změna učební osnovy, změna místa konání, změna učebny, změna výukového materiálu, přesunutí, zrušení hodiny apod.) a zároveň si vyhrazuje právo na zrušení kurzu, případně jeho části. d) Dojde-li ke změně v kurzu nebo k jeho zrušení, bude student neprodleně informován. e) Jenom v případě zrušení kurzu nebo jeho části dodavatelem vzniká klientovi nárok na vrácení poměrné části uhrazeného kurzovného. V případě vrácení části nebo celého kurzovného bude částka na základě požadavku klienta buď vyplacena v hotovosti v prostorách dodavatele, nebo převedena na účet klienta do 30 dnů od uznání nároku. f) Klient je povinen při individuální výuce nahlásit změnu času lekce minimálně 24 hodín před lekcí a to formou emailu nebo sms. Pokud tak neučiní lekce se počítá jako odučená a klientovi nezniká nárok na náhradu nebo jinou kompenzaci.

5. Zmeškané hodiny. a) Za neúčast studenta na výuce neposkytuje ANGLICKY S PŘÍBĚHY žádnou finanční ani jinou kompenzaci.

6. Odstoupení od smlouvy. a) ANGLICKY S PŘÍBĚHY může z důvodu naplnění kapacity kurzu od smlouvy odstoupit. Přednost mají dříve platící studenti. Dnem platby se rozumí datum připsání kurzovného na účet společnosti. V případě úhrady ve stejný den mají přednost studenti, kteří si kurz objednali dříve. b) ANGLICKY S PŘÍBĚHY si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy uzavřené se studentem a zrušit bez náhrady účast studenta v kurzu, a to v případě, že svým chováním ohrozí majetek nebo zdraví ostatních účastníků kurzu nebo zaměstnanců a pedagogů ANGLICKY S PŘÍBĚHY nebo bude závažným způsobem narušovat průběh kurzu.

7. Změny podmínek. Veškeré změny v těchto obchodních podmínkách budou prováděny v písemné formě a se souhlasem zúčastněných stran.

8. Ochrana osobních údajů. a) ANGLICKY S PŘÍBĚHY, prohlašuje, že všechny studentem poskytnuté osobní údaje budou shromažďovány a zpracovány pouze pro účely poskytované služby v rámci ANGLICKY S PŘÍBĚHY, které se zavazuje nakládat s nimi v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. b) Student podáním přihlášky prohlašuje, že v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, souhlasí se zpracováním veškerých svých osobních údajů uvedených v přihlášce, které poskytl ANGLICKY S PŘÍBĚHY, za účelem uzavření smluvního vztahu s ANGLICKY S PŘÍBĚHY. Tento souhlas uděluje po dobu trvání takovéhoto smluvního vztahu. Souhlas se zpracováním osobních údajů lze odvolat oznámením zaslaným na adresu: anglickyspribehy@gmail.com

Platné od 1.4.2018.

Klikněte zde pro návrat na anglickyspribehy.cz